ROLA SAMORZĄDU W ROZWOJU INWESTYCJIcz1

ROLA SAMORZĄDU (gminy, powiatu, województwa) W ROZWOJU INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA SWOIM TERENIE

NARZĘDZIA TWORZENIA PARTYCYPACJI

Pomyślny przebieg procesu inwestycyjnego zależy od czynników technicznych, ogólnogospodarczych oraz od reakcji jaka inwestycja wywołuje w różnych grupach społecznych. Inwestowanie i prowadzenie działalności w dziedzinie turystyki wymaga stałego kontrolowania – obserwacji oddziaływania ruchu turystycznego na społeczność lokalną. Efektem odbicia tego nastawienia jest opinia klientów-turystów o regionie, mieście czy konkretnym przedsięwzięciu.

Budowanie partycypacji społecznej i dbałość o najlepszy obieg informacji jest zadaniem samorządu. Jest zarówno wyrazem służebności wobec wyborców jak i uznaniem dla zasad, którymi kieruje się współczesny rynek i np. marketing: (BTL, programy lojalnościowe, sampling, show, direct, internet itp.), który w centrum działania posiada klienta oraz odpowiednio przygotowany towar.

Jedną z form kreowania partycypacji jest wszelkiego rodzaju działalność edukacyjna, szkoleniowa i wychowawcza – zwłaszcza skierowana na grupy wiekowe poszukujące zawodu i podejmujące decyzje o dalszej karierze.

EFQM – EUROPEJSKA FUNDACJA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Model ten dzieli się na trzy części:

 • strategię, strukturę zarządzania i kierowania rozwojem, definiowanie celów i polityki działania, optymalizacją dysponowanych zasobów – przede wszystkim w dziedzinie zasobów ludzkich,

 • praktykę, postępowanie i plany operacyjne dotyczące sektorów branży (noclegi, transport, informacja, bezpieczeństwo itp..) dla realizacji strategii,

 • rezultaty, wyrażane poprzez wskaźniki satysfakcji klientów i gospodarzy.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Zasada opiera się na zjawisku tzw. „dźwigni ekonomicznej” czyli zaangażowaniu środków publicznych w celu pobudzenia inicjatyw i uruchomienia środków pochodzących od firm/osób prywatnych. Wielkość zaangażowania publicznego w konkretne projekty staje się najważniejszym elementem w konkurencji pomiędzy regionami (miastami, obszarami) w celu zachęcenia inwestorów zewnętrznych.

W sytuacji globalizacji zjawisk ekonomicznych regiony mogą konkurować ze sobą w dziedzinie zarządzania i uczestnictwa w procesach inwestycyjnych.

Promocja regionu, marketing atutów regionalnych jest elementem procesu zarządzania (organizacja i planowanie) i kreowania zapotrzebowania na lokowanie firm w tym obszarze.

  1. SYSTEM BOT: Build – Operate – Transfer: BUDUJ EKSPLOATUJ PRZEKAŻ

System polega na umowie, zgodnie z którą inwestor prywatny podejmuje się budowy, eksploatacji, zarządzania i przekazania elementu infrastruktury. Umowy BOT dotyczą najczęściej infrastruktury energetycznej, gospodarki odpadami, obiektów o charakterze usług dla lokalnej społeczności.

System przewiduje różne możliwość tworzenia struktur realizacyjnych i zarządzających oraz zasad transferu inwestycji.

 1. WSPÓŁPRACA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH (urząd gminy, starostwo, urząd marszałkowski) Z REGIONALNYMI INSTYTUCJAMI ROZWOJOWYMI W CELU TWORZENIA WARUNKÓW DLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH.

NARZĘDZIA ROZWOJU

Instytucje administracji różnego szczebla i różnego stopnia zależności, kreują własne narzędzia rozwoju. Mogą one mieć formę:

 • korporacji rozwojowych

 • wydziałów rozwoju

 • sieci na rzecz rozwoju

 • ośrodków gromadzenia danych i informacji

 • systemu: „all in one” lub „one step window” itp.

 • grup doradczych i/lub eksperckich

 • niezależnych instytucji pro-rozwojowych

Podstawowymi elementami rozróżnienia pomiędzy narzędziami dla rozwoju lokalnego są:

 • kompetencje

 • status prawny

 • samodzielność lub zależność

 • możliwość / brak możliwości generowania środków własnych

 • obszar działania

Wybór jednej z form / narzędzi dla rozwoju powinien być wynikiem analizy potrzeb dal danego obszaru oraz korzyści jakich można oczekiwać po stworzeniu takiego narzędzia. Coraz większą popularnością cieszą się struktury macierzowe i koncepcja agentów rozwoju lokalnego. Dotyczy to przede wszystkim małych struktur samorządowych. Na obszarze regionu można stosować zróżnicowane formy narzędzi rozwoju (funkcjonalne, geograficzne, kulturowe, branżowe)

 1. INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE A KULTURA LOKALNA

INWESTYCJA JAKO INGERENCJA W KULTURĘ LOKALNĄ

Inwestowanie czyli tworzenie nowych zjawisk, procesów i faktów ekonomicznych zawsze jest ingerencją w kulturę lokalną. Zarówno wtedy gdy nowy właściciel wkracza do zakupionego przedsiębiorstwa jak i wtedy gdy na obszarze, na którym żyjemy pojawia się nowe przedsięwzięcie gospodarcze.

Kultura panuje nad pewnymi zjawiskami życia i spełnia w historii indywidualnej i grupowej konkretne funkcje:

 

Autor

Jacek Adamczyk, DMP ARRK S.A.

 

 

 

 

 

 

Otagowano , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *